Vad är lungcancer? 

Varje år får cirka 4000 personer i Sverige diagnosen lungcancer. Det är den femte vanligaste cancerformen. Förekomsten är ungefär lika hos män som hos kvinnor.

Risken för lungcancer ökar med stigande ålder. De flesta som insjuknar är mellan 60 och 80 år med en medianålder kring 69 år. Lungcancer är ovanlig före 40 års ålder men enstaka fall i åldrarna 20–30 år förekommer.

Den vanligaste orsaken till lungcancer är rökning, både passiv och aktiv. Men lungcancer förekommer också hos patienter som aldrig har rökt.

Två huvudtyper av lungcancer

 • Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) – utgör cirka 85% och delas i sin tur in i flera undergrupper där de vanligaste är adenocarcinom och skivepitelcancer. Adenocarcinom som växer från körtelceller i lungornas slemhinna är den vanligaste formen av lungcancer. Skivepitelcancer uppkommer i de platta celler som täcker luftvägarnas insida – skivepitelceller.

 • Småcellig lungcancer (SCLC) – utgör cirka 10-15% av all lungcancer. Småcellig lungcancer växer snabbt och har ofta spridit sig utanför bröstkorgen innan den upptäcks. Småcellig lungcancer börjar ofta i bronkerna (luftrören som går från luftstrupen till lungorna)

SYMTOM
Många olika symtom kan förekomma vid lungcancer. Symtomen kan vara diffusa och ofta kommer de sent i sjukdomsförloppet vilket försvårar tidig upptäckt. Det här är några av de vanligaste symtomen:

 • Hosta – är det vanligaste symtomet. Det kan vara torrhosta eller hosta med blodiga upphostningar. Blodiga upphostningar eller hosta som varar mer än tre veckor, förvärras eller förändras bör föranleda läkarbesök.

 • Andfåddhet – framför allt i vila och vid lätt ansträngning. Även pipande eller väsande andning kan vara symtom på lungcancer.

 • Smärta i bröstkorgen.

 • Lunginflammation – luftvägsinfektioner eller lunginflammationer som inte går över eller återkommer gång på  gång.

 • Svullna lymfkörtlar – på halsen eller ovanför nyckelbenet 

 • Trötthetaptitlöshet och avmagring.

 • Andra ospecifika symtom som kan bero på cancer - allmän sjukdomskänsla, uttalad trötthet, aptitlöshet, större oavsiktlig viktnedgång, långvarig feber och smärtor

Symtom som kan vara misstanke på cancer finns upptagna i de standardiserade vårdförloppen (SVF) för lungcancer Länk HÄR och i en kortversion för primärvården Länk HÄR

UTREDNING
Lungröntgen är den vanligaste metoden för upptäckt av lungcancer.Lungröntgen kan kompletteras med andra bilddiagnostiska undersökningar till exempel datortomografi (DT) och positronemissionstomografi (PET). Med dessa metoder kan man kartlägga tumörutbredningen dvs om och hur cancern har spridit sig. 

Bronkoskopi är en annan kompletterande undersökning där ett kameraförsett instrument förs ner via svalget och luftstrupen så att läkaren kan inspektera luftstrupe och luftrör. Med hjälp av instrumentet kan man också ta ett litet prov (en biopsi) av den misstänkta tumören. Provet skickas till ett laboratorium som kan bestämma vilken typ av cancer det är.

Men med hjälp av provet från tumören kan man också avgöra om särskilda genetiska förändringar (mutationer) förekommer. Specifika förändringar som benämns EGFR, BRAF, ALK, ROS1, RET, NTRK och   
PD-L1 kan förekomma hos typen icke-småcellig lungcancer (NSCLC). 

STADIEINDELNING
Lungcancer delas in i fyra olika stadier utifrån tumörens storlek och om den har spridit sig. Lungcancerns stadium ger läkarna vägledning om den bästa vårdplanen för patienten.

Stadium I innebär att det finns en begränsad tumör som inte har spridit sig.
Stadium II och III innebär att även lymfkörtlar är angripna
Stadium IV innebär att cancern är spridd med metastaser i andra organ.

BEHANDLING
Cancerns stadium tillsammans med informationen om vilken typ av cancer, patientens generella hälsotillstånd och om det förekommer någon av de genetiska förändringar vi nämnt har betydelse för behandlingsval.
Det finns flera olika behandlingsmetoder och i många fall kan man kombinera olika behandlingar:

 • Kirurgi
 • Strålbehandling
 • Cytostatika
 • Målriktad behandling
 • Immunterapi

Läs mer om behandlingsalternativ vid lungcancer under avsnittet "Behandling vid lungcancer".

När du läser och hör mer om lungcancer kan du träffa på många svåra ord och begrepp. Vi har tagit fram en broschyr som kan hjälpa dig med förklaringar. Läs här eller ladda ner: Lungcancerlexikon  

RCC har också tagit fram en lista över ord och förkortningar som Läs HÄR 

Läs mer om lungcancer:
1177 Vårdguiden  HÄR  

Cancerfonden om lungcancer HÄR 

Cancerfondens broschyr om lungcancer HÄR 

Senast uppdaterad 07 mars 2022