Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debatt om rehabilitering Folkhälsodalen TLV rundabordsdiskussion Nationell lungcancerscreening i Storbritanien Rapport om patient- och närståendesamverkan f bättre forskning, hälso- och sjukvård Lungcancerdagen 2023 Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer Skrivelse om IPÖ - Individuell Patient Översikt Rapport från ESMO-kongressen - webbinarium 231204 God Jul Inbjudan till Lungcancerföreningens Rehabvecka Målstyrda läkemedel gav Karin ett nytt liv Färre röker – ändå ökar lungcancer bland kvinnor Svara på enkät om lungcancer Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024 Debattartikel: Inför nationell styrning av cancervården Lungcancerpodden avsnitt 84 - Så hittar du lugnet när du fått en cancerdiagnos – Avsnitt 84 Karin Liljelund i Almedalen Lungcancerpodden avsnitt 91 - Träning är bra för alla cancerpatienter! Lungcancerpodden avsnitt 92 - Radiologi, screening och lungcancer Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer Inspelning från Lungcancerdagen 2023 Lungcancerföreningens stipendium 2023 Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 65 - Sömn del 1 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 66 - Sömn del 2 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 76 - Fatigue – ingen vanlig trötthet Lungcancerpodden avsnitt 78 - ”Hur ska jag berätta för barnen?” – med kurator Johanna Joneklav Lungcancerpodden avsnitt 82 - ”När är jag man, när vårdar jag, när stöttar jag?” Framsteg inom cancerforskningen Lungcancerpodden avsnitt 90 - Den fantastiska utvecklingen för Mesoteliompatienter!

Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får!

Ur Aftonbladet 2020-01-04 "DEBATT. Varje år drabbas drygt 4 000 svenskar av lungcancer som är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Lungcancer är även den cancerform som orsakar flest dödsfall, där bara var femte person som drabbats lever fem år efter diagnos. Att överlevnadsgraden är så låg beror på faktorer såsom sen diagnostisering, tillgång till behandling och stigmatisering kring sjukdomen. Här kräver vi som patientförening riktade åtgärder."

Ur Aftonbladet 2020-01-04

The Economist Intelligence Unit, släppte nyligen en granskande rapport om lungcancervård i elva europeiska länder som visar att Sveriges lungcancervård har både styrkor och svagheter. Men rapporten redogör för hur mer behöver göras för att patienter ska få en bättre vård och tillgång till behandlingar som kan rädda liv.
En av orsakerna till att antalet cancerfall ökar beror på faktorer såsom en växande och åldrande befolkning med urbanisering och livsstilsförändringar som följd.
Socioekonomiska faktorer spelar större roll för lungcancer än andra cancerformer och människor med en lägre socioekonomisk status oftare anammar ohälsosamma beteenden som till exempel rökning. Därför behövs även preventiva åtgärder bland unga och unga vuxna, något som rapporten identifierar som Sveriges styrkor.
Lungcancer är en sjukdom som är starkt förknippad med en ohälsosam livsstil, då orsaken i de flesta fall är rökning. Men detta är en sanning med modifikation, då lungcancer även drabbar personer som aldrig har rökt och levt ett hälsosamt och aktivt liv.

Stigmatisering av lungcancerpatienter innebär att man inte vågar ta sina symtom på allvar eller drar sig för att söka vård, vilket drastiskt försämrar utgångsläget för behandling.
En av två huvudanledningar till att dödligheten är fortsatt hög för lungcancer jämfört med andra cancerformer, är att väntetiderna för patienter som är drabbade av lungcancer är för långa. På nationell nivå är snittet 42 dagar för att en lungcancerpatient ska få behandling (SVF 2016-2017). Men 25 procent av patienterna får vänta över 138 dagar för att få behandling, något som är ohållbart om ambitionen är att minska dödligheten i lungcancer.
Från att diagnosen har fastställts och remissen har skickats skiljer det upp till 49 dagar till behandlingsstart beroende på var i landet du bor (SVF 2016-2017).
Den svenska hälso- och sjukvården måste adressera ojämlikheten och säkerställa att diagnosticering och behandling håller lika god standard i hela landet. Oavsett om du bor i Ludvika, Boden eller andra delar av Sverige så har du rätt till högkvalitativ och tillgänglig lungcancervård, allt annat är oacceptabelt.
En annan bidragande orsak till den höga dödligheten är brist på screening i tidigt skede vilket beskrivs i rapporten. Många lungcancerfall upptäcks först när cancern har spridit sig och är obotlig. För att förbättra prognosen krävs att lungcancern upptäcks i tid vilket kräver ett systematiskt vårdförlopp för screening av patienter. Om fler patienter upptäcks redan på sin vårdcentral så kan också prognosen förbättras med de behandlingsmetoder som finns att tillgå i dagsläget.
Sverige ligger bra till i The Economists Intelligence Unit studie gällande hur mycket av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten som går till forskning och utveckling inom cancer.
Samtidigt ser vi att lungcancer inte prioriteras i den utsträckning som krävs med hänsyn till dödlighetsgrad, där fler kliniska studier krävs för bättre behandlingsmetoder och färre fall av för tidig död.
Vi måste tillsammans arbeta aktivt för att få bort stigmatiseringen kring lungcancer och säkerställa att alla Sveriges lungcancerpatienter erbjuds vård på lika villkor.

2009 infördes den första nationella cancerstrategin i Sverige och vilket innebar att landsting/regioner gjorde gemensam sak och öppnade sex regionala cancercentra för att samla kompetens och leverera likvärdig och högkvalitativ cancervård.
Strategin har resulterat i att många av de vanligaste cancerformerna, inklusive lungcancer, nu har högre prioritet inom hälso- och sjukvården, men det räcker inte.
Den nationella cancerstrategin behöver utvecklas ytterligare och ge cancerformer med hög dödlighet både ökad prioritet och mer resurser.
En uppdatering av den nuvarande nationella cancerstrategin krävs och här måste regeringen agera. Vi kräver att cancerstrategin uppdateras och att screening och behandling av lungcancer prioriteras så att fler lungcancerfall kan upptäckas och behandlas tidigare.
För alla oss patienter och närstående som lider direkt eller indirekt av lungcancer är det helt avgörande att ansvariga politiker tillsammans med hälso- och sjukvården agerar kraftfullt, genom satsningar för att korta vårdköerna, ge vård på lika villkor oavsett var i landet du bor och låta alla patienter få tillgång till nya bättre behandlingar som kan rädda liv.
Leif Carlson, ordförande i Lungcancerföreningen
Tommy Björk, lungcanceröverlevare och styrelseledamot i LungCancer Europa.

Senast uppdaterad 10 november 2021

Fler nyheter


Alla nyheter